Statuten

DUTCH MATCH & TEAM RACING ASSOCIATION

Opgericht 3 april 2012

gevestigd te Rotterdam

STATUTEN

Artikel 1 – Naam

De vereniging draagt de naam: Dutch Match & Team Racing Association (Nederlandse Vereniging voor Matchracen & Teamzeilen)

Zij is heden opgericht voor onbepaalde tijd.

De vereniging wordt hierna en in reglementen genaamd “DMTRA“

Artikel 2 – Zetel

Zij heeft haar zetel te Rotterdam

Artikel 3 – Doel

1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de zeilwedstrijdsport, met name in de disciplines matchracen en teamzeilen.

2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

a. het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen, lezingen;

b. het organiseren van wedstrijden;

c. het bevorderen van de uitwisseling van kennis en ervaring tussen leden;

d. het samenwerken met andere verenigingen, instellingen en organisaties, zowel nationaal als internationaal, die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven;

e. andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 4 – Leden

1. Leden van de vereniging kunnen zijn personen die de 18-jarige leeftijd hebben bereikt.

2. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Artikel 5 – Ereleden, gezinsleden, jeugdleden evenementsleden en begunstigers

1. Ereleden zijn zij, die op voordracht van het bestuur of de algemene vergadering als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de vereniging ofwel wegens het feit zich ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk te hebben gemaakt.

2. Gezinsleden zijn zij, die de 18-jarige leeftijd hebben bereikt en die tezamen met een lid een gemeenschappelijk huishouden voeren.

3. Jeugdleden zijn zij, die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt.

4 Evenementsleden zijn zij die deelnemen aan een evenement dat valt onder de jurisdictie van het Watersportverbond maar niet deelnemen aan andere activiteiten van de vereniging.

5. Begunstigers zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bedrag.

6. Ereleden, gezinsleden, jeugdleden evenementsleden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

Artikel 6 – Toelating

1. Het bestuur beslist over de toelating van leden, gezinsleden, jeugdleden, evenementsleden en begunstigers.

2. Bij niet toelating tot lid, gezinslid of jeugdlid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

3. Bij haar beslissing omtrent toelating als lid, gezinslid, jeugdlid of begunstiger kan het bestuur zich laten bijstaan door een commissie als bedoeld in artikel 14, lid 3.

Artikel 7 – Einde van het lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan de secretaris; opzegging door de vereniging geschiedt bij aangetekende brief door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

Een lid is niet bevoegd tot onmiddellijke opzegging van zijn lidmaatschap in het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.

5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering. Betrokkene wordt van een besluit tot ontzetting bij aangetekende brief in kennis gesteld.

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond van het feit dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Artikel 8 – Einde lidmaatschap van gezinsleden, jeugdleden evenementsleden en begunstigers

1. Het lidmaatschap van een gezinslid, van een jeugdlid en van een begunstiger kan te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

2. Het lidmaatschap van een evenementslid eindigt van rechtwege aan het einde van de termijn waarvoor het evenementslidmaatschap is aangegaan.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 9 – Jaarlijkse bijdragen

1. De leden, gezinsleden en jeugdleden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door het bestuur zal worden vastgesteld.

Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

2. De evenementsleden zijn gehouden tot het betalen van een vaste bijdrage per evenement, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Artikel 10 – Rechten van ereleden, gezinsleden, jeugdleden, evenementsleden en begunstigers

1. Behalve de overige rechten die aan gezinsleden, jeugdleden, evenementsleden of begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben gezins- en jeugdleden het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen, cursussen en andere evenementen bij te wonen.

2. Ereleden hebben het recht alle algemene vergaderingen van de vereniging bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar zij kunnen als zodanig geen stemrecht uitoefenen. Ereleden kunnen tevens gewoon lid zijn van de vereniging uit welke hoofde zij bevoegd zijn alle ledenrechten uit te oefenen.

Artikel 11 – Bestuur

1. Het bestuur bestaat uit een oneven door de algemene vergadering vast te stellen aantal van tenminste drie personen, die door de algemene vergadering worden benoemd.

De benoeming van bestuursleden geschiedt uit de leden.

 

2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3.

Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste een zodanig aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen.

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld.

De voordracht door de hiervoor bedoelde groep van leden moet uiterlijk vijf dagen vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.

4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

Artikel 12 – Einde bestuurslidmaatschap, herverkiezing, schorsing

1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is eenmaal herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Ongeacht het voorgaande kan de algemene vergadering, op voordracht van het bestuur, een bestuurslid, die herkozen is, voor een derde termijn benoemen.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b. door bedanken.

Artikel 13 – Bestuursfuncties, besluitvorming van het bestuur

1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.

Het bestuur kan voor voorzitter, secretaris en penningmeester uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen. Eén bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

2. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.

3. a. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt schriftelijk, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering en van de te behandelen onderwerpen (agenda)

b. De bestuurder die voor dit doel een adres aan de vereniging bekend heeft gemaakt kan tot de vergadering van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.

4. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.

5. Indien werd gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits alle bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

6. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijke volmacht verlenen om zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.

7. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

8. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders zich schriftelijk voor het voorstel hebben verklaard.
Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt.

9. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld en ten blijke daarvan worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

In afwijking van wat de wet dienaangaande bepaalt is het oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming niet beslissend.

Artikel 14 – Bestuurstaak, vertegenwoordiging

1. Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.

Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden gedaan.

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

b. het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

6. De vereniging wordt vertegenwoordigd door:

a. hetzij het bestuur;

b. hetzij twee bestuurders tezamen waaronder in ieder geval hetzij de voorzitter, hetzij de secretaris, hetzij de penningmeester.

Artikel 15 – Jaarverslag, rekening en verantwoording

1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn waarbinnen de rekening en verantwoording dient te worden afgelegd kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

De commissie onderzoekt de stukken als bedoeld in de tweede volzin van lid 3 van dit artikel en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaren te bewaren.

Artikel 16 – Algemene vergadering

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden.

In deze vergadering komen ondermeer aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

b. de benoeming van de in artikel 15 bedoelde commissie voor het lopende verenigingsjaar;

c. de benoeming van bestuursleden;

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

e. het voorstel tot het verlenen van kwijtingen decharge aan het bestuur.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door middel van een advertentie in een veel gelezen dagblad.

Artikel 17 – Toegang en stemrecht

1. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle leden van de vereniging, alle ereleden, gezinsleden, jeugdleden en begunstigers.

Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd over het besluit tot schorsing het woord te voeren.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de vergadering.

3. Gezinsleden, jeugdleden en begunstigers hebben het recht tijdens de algemene vergaderingen het woord te voeren, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

4. Ieder lid alsmede ieder gezinslid dat niet geschorst is heeft één stem.

5. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een gemachtigde kan niet meer dan één lid vertegenwoordigen.

Artikel 18 – Voorzitterschap en notulen

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur van de vereniging of zijn plaatsvervanger.

Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op.

Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en alsdan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.

Artikel 19 – Besluitvorming van de algemene vergadering

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste en het op één na grootste aantal der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.

Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

6. Indien stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

Artikel 20 – Bijeenroeping algemene vergaderingen

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.

De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden, gezinsleden, jeugdleden en begunstigers volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4.
De bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt, ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt.
De termijn van de oproeping bedraagt tenminste drie weken, de dag van de oproeping en die der vergadering niet meegerekend. Het bestuur kan in naar zijn oordeel spoedeisende gevallen deze termijn verkorten tot ten minste zeven dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.

Artikel 21 – Statutenwijziging

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproep voor de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen statutenwijziging woordelijk is opgenomen, ten huize van de secretaris voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld bij de oproep tot de desbetreffende vergadering aan alle leden toegezonden.

3. Het besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Zijn niet tenminste twee/derde van het aantal leden tegenwoordig of vertegenwoor­digd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 22 – Ontbinding

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.

Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de algemene vergadering te bepalen doeleinden, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging, tenzij de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding anders beslist, een en ander met inachtneming van hetgeen door de wet wordt bepaald.

Artikel 23 – Huishoudelijk reglement en andere reglementen

1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. Andere dan de hiervoor bedoelde reglementen worden vastgesteld door het bestuur.

2. Het huishoudelijk reglement en de andere reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Artikel 24 – Slotbepaling

Op leden die gerechtigd zijn om aan wedstrijdactiviteiten deel te nemen, zijn de statuten en reglementen van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond ook genaamd “het Watersportverbond” van toepassing.

Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op een en dertig december tweeduizend twaalf.